Δημήτρης Ρίχτερ

Δημήτρης Ρίχτερ

MD, FESC, FAHA Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών,
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας
Κριτική Επιτροπή Αριστείων Ε.Ε.Φα.Μ.

Ο ∆ηµήτρης Ρίχτερ τελείωσε την ειδικότητα του στην Καρδιολογία, στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών το 1999 και συνέχισε την εκπαίδευσή του στη Μεγ. Βρετανία µε υποτροφία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Σήµερα είναι ∆ιευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών. Ασχολήθηκε ερευνητικά µε την επιδηµιολογία και τους παράγοντες κινδύνου της στεφανιαίας νόσου στον Ελληνικό πληθυσµό, αναπτύσσοντας πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο. Μέχρι σήµερα έχει δηµοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή καρδιολογικά περιοδικά άνω των 50 εργασιών, έχει παρουσιάσει περισσότερες από 300 ερευνητικές εργασίες του σε συνέδρια και έχει υπάρξει προσκεκληµένος οµιλητής σε περισσότερα από 1000 συνέδρια τα τελευταία έτη. Έχει γράψει 6 κεφάλαια σε βιβλία Καρδιολογίας, είναι κριτής εργασιών σε Ελληνικά και ∆ιεθνή Συνέδρια και περιοδικά καθώς και υπεύθυνος σύνταξης του περιοδικού «Καρδιά και Αγγεία» του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Οµάδας Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, και σήµερα είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας, καθώς και πολλών άλλων επιστηµονικών επιτροπών. Έχει υπάρξει µέλος της επιτροπής εκπόνησης κατευθυντηρίων οδηγιών, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.

Όσον αφορά το κοινωνικό του έργο, έχει συµµετάσχει σε αποστολές της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» στη Λιβερία και την Αρµενία, έχει εργαστεί ως Ιατρικός διευθυντής της ίδιας οργάνωσης στην Ελλάδα και έχει συµµετάσχει στο ∆.Σ. της για 4 έτη.