Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου Ε.Ε.Φα.Μ.

Αποτελεί δέσμευση της Ε.Ε.Φα.Μ. αφενός η τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών της σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και αφετέρου η συμμόρφωσή της με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων της Ε.Ε.Φα.Μ. βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο;
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς;
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας;
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου απαραίτητο, επικαιροποιημένα;
 • Προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας;
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που θα διασφαλίζει την προστασία τους;
 • Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται με τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους;
 • Υποκείμενα δεδομένων θα έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.

Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω των εντύπων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας.

Κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς θα έχει την επιλογή να αφαιρέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα μας, εφόσον το επιθυμείτε.

Η Ε.Ε.Φα.Μ. έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την Ε.Ε.Φα.Μ. μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά  ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Ε.Ε.Φα.Μ..
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία της Ε.Ε.Φα.Μ. εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
 • Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Ε.Ε.Φα.Μ..

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ε.Ε.Φα.Μ. (Τηλ.: 2106753159, e-mail: info@eefam.gr), σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ε.Ε.Φα.Μ. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Πολιτική Cookies Ε.Ε.Φα.Μ.

Cookies

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί “Cookies” για την εξυπηρέτηση της πλοήγησης του χρήστη. Εφόσον επιλέξετε την ένδειξη “ΣΥΜΦΩΝΩ”, αποδέχεστε την αποστολή “Cookies” στον υπολογιστή σας, ενώ αντίστοιχα με την ένδειξη “ΔΙΑΦΩΝΩ” απορρίπτετε την αποστολή τους. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των “Cookies”, επισκεφθείτε τη σελίδα “Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies”.

Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies

Τα “Cookies” είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες, που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Επί του παρόντος, στην ιστοσελίδα μας τηρούνται “session cookies” τα οποία μετά το πέρας της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας διαγράφονται. Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί “Cookies” τα οποία είτε έχουν ως σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης (Άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006), πρόκειται δηλαδή για “cookies” που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για την εγγραφή στο Συνέδριο

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Με την εγγραφή για τη συμμετοχή σας στο 12ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management που διοργανώνει η Ε.Ε.Φα.Μ.,  παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται κατωτέρω, από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, οδός Τζαβέλα αρ. 42Β, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Για τη συμμετοχή σας στο 12ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management που διοργανώνει η Ε.Ε.Φα.Μ., η τελευταία διατηρεί το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση κατοικίας / εργασίας σας, το τηλέφωνό σας, τα στοιχεία της εργασίας σας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας καθώς και τον αριθμό της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας που τυχόν χρεωθεί για την εξόφληση του κόστους συμμετοχής σας στο εν λόγω συνέδριο, για δέκα έτη. Η Εταιρεία θα διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση του συνεδρίου.

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία ως υποκείμενο των δεδομένων είναι τα εξής:

 • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους.
 • Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που ήδη έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, αίτησης στην Εταιρεία.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία (Τηλ.: 2106753159, mail: info@eefam.gr), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για την εγγραφή στο Newsletter

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Με την εγγραφή σας στο newsletter και/ ή ως μέλος της Ε.Ε.Φα.Μ.,  παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται κατωτέρω, από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, οδός Τζαβέλα αρ. 42Β, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Για την εγγραφή σας ως μέλος της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας και τα στοιχεία της εργασίας σας για όσο χρονικό διάστημα είστε μέλος της Εταιρείας και για δέκα έτη μετά την αποχώρηση / διαγραφή σας από μέλος της Εταιρίας, προκειμένου να ενημερώνεστε για θέματα που άπτονται του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας, να συμμετέχετε στις αρχαιρεσίες, εκδηλώσεις , ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις και να ενημερώνεστε εν γένει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και τις δραστηριότητες της. Ενδέχεται η Εταιρεία να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και σε εταιρεία που αναλαμβάνει τη διοργάνωση των δράσεων της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, για την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, η τελευταία διατηρεί μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τον τομέα του Φαρμάκου και της Υγείας. Ενδέχεται η Εταιρεία να διαβιβάσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία έχει αναθέσει την ηλεκτρονική αποστολή του newsletter.

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία ως υποκείμενο των δεδομένων είναι τα εξής:

 • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους.
 • Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που ήδη έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, αίτησης στην Εταιρεία.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία (Τηλ.: 2106753159, mail: info@eefam.gr), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.